Impartisk statistik för spårning av SLA

SLA (servicenivåavtal) mellan företag och deras leverantörer av digitala tjänster definierar vilka tjänster som ska övervakas, villkoren för övervakning, tillhörande mätvärden och de mål som kännetecknar den förväntade servicenivån. Ta reda på hur du definierar och övervakar SLA-statistik med Ekara och vägledning från specialister.
NYCKELTAL
SLA (SERVICENIVÅAVTAL)
SLUTANVÄNDARKVALITET
UPPTÄCK EKARA
NYCKELTAL

Erfarna specialister för rätt nyckeltal

Kvaliteten ska helst mätas enligt objektiva kriterier som båda parter kommit överens om. Men hur vet du vilka kriterier som är meningsfulla för din situation? Och hur kan du mäta hur väl tjänsten uppfyller dessa mål?

Företag och deras externa tjänsteleverantörer (IT-tjänsteföretag, integratörer, molnleverantörer, CDN-leverantörer, innehållsleverantörer online) måste tillsammans med en erfaren specialist definiera relevant SLA-statistik eller nyckeltal. På samma sätt måste företagets IT-team säkerställa goda, snabba digitala tjänster för hela företaget och ha nyckeltal för att bevisa det.

Ett objektivt, opartiskt öga på SLA

ip-labels ställning som betrodd tredje part säkerställer neutralitet och objektiva mätningar. Denna opartiskhet underlättar till exempel kommunikationen mellan tjänsteleverantören och företaget eller mellan företagets IT-avdelningar och andra avdelningar inom företaget.

“ip-label ger oss en oberoende tredjepartssyn på våra kritiska tillämpningar. Mätningarna ger full realtidsinsyn i upptid och prestandan för våra interna och externa tjänster,” säger en IT-chef inom energisektorn.

 

Kontakta oss
SLA (SERVICENIVÅAVTAL)

SLA med externa leverantörer av digitala tjänster

Befintliga standard SLA som tillhandahålls av tjänsteleverantörer kanske inte motsvarar deras företagskunders behov och förväntningar.

Tänk till exempel om en leverantör inte räknar korta perioder av driftstopp? Ett företags digitala tjänster (webbplats, talsvar, SaaS-applikationer, tillgång till data, etc.) skulle påverkas utan någon åtgärd! Hur mycket tid gick förlorad när systemet var nere? Hur många köp kunde inte slutföras?

Åtgärden: Ekara användarcentrerad applikationsövervakning. Ekara ger objektiv finkornig mätning av upptid och prestanda i realtid.

Fastställande av ansvar med objektiva mått

Ekara mäter inte bara svarstider och upptid, utan visar också effekten av fel – med andra ord hur användare och företag påverkas av tekniska brister. Analys baserad på objektiva mätdata underlättar beräkningen av påföljder.

Dessutom visar diagnostiska element var ansvaret för ett problem ligger. Tjänsteleverantören kanske inte är skyldig trots allt! Med vår syntetiska övervakning, rapporterar en leverantör av affärsapplikationer i molnet, ”Vi kunde bevisa att de problem som våra kunders användare klagade på inte var relaterade till inloggningstiden, och att SaaS-applikationen fungerade korrekt.” Diagnostiken hjälpte till att lokalisera problemet, som sedan löstes genom en optimering på kundens sida.

 

SLUTANVÄNDARKVALITET

Mätning av slutanvändarnas kvalitet på interna IT-tjänster

Oavsett om dina applikationer körs på en infrastruktur som du äger och driver, måste du övervaka de servicenivåer som du tillhandahåller dina interna användare.

Upprättande och övervakning av interna SLA

Erfarna APM-specialister kan arbeta med era team för att fastställa en baslinje för prestanda. Denna baslinje används för att förhandla SLA mellan IT och affärsenheter. Övervakning med Ekara ger en bild av prestanda och servicenivåer över tid.

Intern SLA-rapportering

Resultaten från övervakningen sammanfattas visuellt i tydliga, relevanta, anpassningsbara rapporter. Ekara-rapporter kan schemaläggas för att automatiskt nå rätt personer vid rätt tidpunkt för att stödja beslut om var IT-investeringarna ska styras mest effektivt och rättvist.

I vissa företag beräknas bonusar för IT-personal utifrån hur nära SLA-målen uppfylls, så att kontroll och verifiering av överensstämmelse på servicenivå har ett mätbart värde. “Med hjälp av statistik från användarsidans övervakning visar rapporterna att vi uppfyller SLA och uppnår våra kvalitetsmål”, förklarar IT-chefen för ett mobilitetstjänstföretag.